men working in a community garden

Gwella lles ariannol i'ch cleifion

Mae’r cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl a chorfforol wedi’i hen sefydlu. Gall pryderon ariannol waethygu problemau iechyd presennol neu fod yn achos rhai newydd, ac efallai y bydd angen cefnogaeth ar gleifion ar faterion iechyd ac arian. Gallwn helpu eich sefydliad i wreiddio lles ariannol fel rhan o wasanaeth cyfannol.

Os ydych yn wynebu problem iechyd, efallai mai cyllid yw’r peth olaf ar eich meddwl. Fodd bynnag, dylid ystyried iechyd ariannol yr un mor bwysig i les personol ag iechyd corfforol a meddyliol.

Mae bron i un o bob pump (18%) o bobl â phroblemau iechyd meddwl mewn dyled broblem ac mae gan hanner (46%) y bobl sydd â dyled broblem broblem iechyd meddwl hefyd. (Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl, 2018)

Gellir cysylltu problemau arian ac iechyd meddwl yn ddyrys â chanlyniadau iechyd unigolion a phoblogaeth. Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar allu unigolyn i brosesu gwybodaeth a datrys problemau, disbyddu egni a chynyddu ymddygiad byrbwyll. Mae’n hanfodol bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu cael gafael ar gymorth lles ariannol sy’n gweithio iddynt.

Mae lles ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n gwybod y gallwch dalu’r biliau heddiw, y gallwch ddelio â’r annisgwyl, a’ch bod ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach.

Yn fyr: teimlo’n hyderus ac wedi’ch grymuso.

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Strategaeth ar gyfer Lles Ariannol

Dros y degawd nesaf, bydd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn cydlynu ar Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol, gan weithio tuag at weledigaeth o bawb yn gwneud y gorau o’u harian a’u pensiynau.

Rydym wedi gwneud iechyd meddwl yn thema drawsbynciol yn y strategaeth oherwydd ei bod yn hanfodol bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu cael gafael ar gymorth lles ariannol.

Ynghyd â sefydliadau fel eich un chi, rydym yn gweithio i gyflawni Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol i adeiladu’r hyder hwn ar raddfa yn y DU.

Mwy am y Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol

Rydym yn gorff llywodraeth hyd braich, yn trawsnewid lles ariannol yn y DU: Rydym yma i sicrhau bod pawb yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid trwy gydol eu hoes: o arian poced i bensiynau. Pam? Oherwydd pan wnânt, mae cymunedau’n iachach, mae busnesau’n fwy llewyrchus, mae’r economi o fudd ac mae unigolion yn teimlo’n well eu byd.

Mae ein gwasanaethau am ddim i’ch sefydliad a’ch cleifion – rydym yn cynnig arweiniad ariannol, mewnwelediad a phartneriaeth i helpu i adeiladu lles ariannol i unigolion a sefydliadau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r pedair system iechyd yn y DU i nodi lle y gellir integreiddio cymorth lles ariannol i’r gwasanaethau iechyd lle gall gefnogi anghenion cleifion orau. Mae hyn yn unol â’r ystod o agendâu gofal ‘personoli person’ neu ‘berson twll’ sy’n cael eu datblygu a’u cyflwyno, sy’n ceisio integreiddio gwasanaethau o amgylch ystod o anghenion iechyd ac ehangach sy’n gysylltiedig â lles a gwytnwch unigolion.

Rhagnodi cymdeithasol a gofal sylfaenol

Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau rhagnodi cymdeithasol y GIG a thrwy Wella Mynediad at wasanaethau Therapïau Seicolegol, yn genedlaethol ac yn lleol yn Lloegr, i integreiddio ystod o gymorth lles ariannol lle bo hynny’n briodol. Rydym hefyd yn archwilio dulliau cyfatebol neu debyg yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Mental Health UK a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol i gynhyrchu a lledaenu Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian i gefnogi pobl i reoli eu hanawsterau iechyd meddwl ac arian.

Canllawiau arian a phensiynau hygyrch

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor ariannol i ddefnyddwyr trwy ystod o sianeli i gefnogi mynediad i bobl sydd â gwahanol alluoedd, lefelau bregusrwydd a hoffterau.

Ceir mynediad i’n canllawiau diduedd ar y ffôn a thrwy sianeli digidol, yn ogystal â thrwy ganllawiau mewn Braille, fformatau print bras a sain. Ceir mynediad i ganllawiau pensiynau hefyd mewn apwyntiadau wyneb yn wyneb.

Cyfeirio cleifion i’n harweiniad

Breathing Space: seibiant i bobl sydd mewn dyled

Breathing Space – cynllun seibiant dyled y llywodraeth, sydd mewn grym o 4 Mai 2021. Mae’n darparu amddiffyniadau i bobl sy’n byw yng Nghymru a Lloegr sydd mewn dyled. Mae hyn yn cynnwys oedi camau gorfodi a chyswllt gan gredydwyr, a rhewi llog a thaliadau ar eu dyledion.

Er y bydd y mwyafrif o ddefnyddwyr cymwys yn mynd at Breathing Space trwy wasanaethau cynghori ar ddyledion, bydd y rhai sy’n derbyn iechyd meddwl triniaeth gofal argyfwng yn dod i mewn trwy’r mecanwaith mynediad iechyd meddwl. O fewn hyn, bydd cynghorwyr dyledion yn rhoi unigolion i mewn i Breathing Space ar ôl derbyn tystiolaeth eu bod yn derbyn gofal argyfwng gan ymarferydd iechyd meddwl cymeradwy (AMHP).

Mae’r mecanwaith mynediad iechyd meddwl yn rhan hanfodol o Breathing Space. Mae’n golygu y bydd pobl agored i niwed nad ydynt yn gallu ceisio cyngor ar ddyledion yn dal i allu cael eu diogelu. Mae MaPS yn cynnal un pwynt mynediad ar gyfer y mecanwaith mynediad iechyd meddwl, gan ei gwneud yn haws i ymarferwyr iechyd meddwl anfon atgyfeiriadau drwodd at ddarparwr cyngor dyledion pwrpasol.

Dysgu mwy am Gofod Anadlu (yn Saesneg)

 
Mae cael rheolaeth dros gyllid personol yn golygu bod pobl yn fwy gwydn pan fydd digwyddiadau annisgwyl yn digwydd, ac maent yn fwy tebygol o fwynhau gwell iechyd corfforol a meddyliol.

P’un a yw’ch sefydliad yn cychwyn ar y siwrnai o hybu lles ariannol gweithwyr, neu dreialu dulliau fel cynilo cyflogres, gallwn eich cefnogi.

Mae ein tîm partneriaethau wedi’u lleoli mewn lleoliad yn agos atoch, ac yn cynnig cefnogaeth bwrpasol am ddim i’ch sefydliad, fel:

Mae gan Rhian dros 18 mlynedd o brofiad o weithio o fewn yr agenda cynhwysiant ariannol a mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.
Cysylltwch â Rhian Hughes i gael cefnogaeth am ddim a ffyrdd ymarferol i’ch helpu chi i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad
.

 

 
Dilynwch MaPS ar gyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch am ein cylchlythyr i ddarganfod mwy am ymchwil ac adnoddau sydd ar ddod.
Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol